Gerhard Richter. Landschaften

Gerhard Richter: Landscapes

Gerhard Richter: Landscapes

Städtisches Museum Leverkusen, Schloss Morsbroich, Leverkusen, Germany

01 avril 1974 - 28 avril 1974