Kapitalistisch Realisme. Richter, Lueg & Polke

Capitalist Realism: Richter, Lueg & Polke

Galerie Orez, L'Aia, Olanda

10 Luglio 1965 – 05 Agosto 1965