M Stadt. Europäische Stadtlandschaften

M City: European Cityscapes

Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Graz, Austria

01 October 2005 – 08 January 2006

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln (2005)

图书资料

平装, 383 页

国际标准书号

3865600107

语言

德文

种类

群展

展览

M Stadt. Europäische Stadtlandschaften De Michelis, Marco  2005