Gerhard Richter. Werken op papier

Gerhard Richter: Works on Papier

Kabinett Overholland, Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands

01 July 2000 – 03 September 2000