Andys deutsche Kollegen. Pop Art (D) aus den 60er Jahren

Andy's German Colleagues: Pop Art (D) from the 60s

Kunstverein Bergisch Gladbach, Krypta 182, Bergisch Gladbach, Germany

09 June 2005 – 10 July 2005

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Kunstverein Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach (2005)

图书资料

平装, 16 页

语言

德文

种类

群展

展览

Andys deutsche Kollegen. Pop Art (D) aus den 60er Jahren Junge, Winfried / Krämer, Gerd  2005