Munch en na Munch

Munch and after Munch

Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands

16 April 1996 – 09 June 1996

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Stedelijik Museum, Amsterdam (1996)

图书资料

平装, 56 页

国际标准书号

9050061044

语言

英文, 荷兰语

种类

群展

展览

Munch en na Munch. Of de hardnekkigheid van schilders = Munch and after Munch. Or the Obstinacy of Painters Bertheux, Maarten  1996