Hommage an K.O. Götz

Tribute to K.O. Götz

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Germany

13 February 2004 – 13 June 2004

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Stiftung für Kunst und Kultur, Bonn (2004)

图书资料

装订方式未知, 76 页

国际标准书号

978-3-88579-118-8

国际标准书号

3-88579-118-8

语言

德文, 德文

种类

群展

展览

Hommage an K. O. Götz   2004